Kampanjaveturi
Yhdistyksen säännöt
Sata sanaa ja kuvaa Antista
Kampanjaveturi ry.

S Ä Ä N N Ö T 2009

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kampanjaveturi ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Pori.


2. YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen yleishyödyllisenä ja aatteellisena tarkoituksena on edistää alueellisesti tasapainoista yhteiskunnan kokonaiskehitystä ja hyvinvointia.

Yhdistys toimii kampanjaveturina, vetovastuunaan sellaisten hankkeiden, kampanjoiden ja tiedotustoiminnan organisointi ja järjestäminen, jotka laajentavat monipuolisesti kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sekä lisäävät yhteiskunnan eri tahojen keskinäistä vuorovaikutusta, tuntemusta, informaatiota ja yhteisymmärrystä.


3. YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
1. toimia eri tavoin yhteydenpidon ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi yhteiskunnan eri tahojen välillä,
2. järjestää kansalaistapaamisia, kokouksia, juhla-, esitelmä-, keskustelu-, yleisö-, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia,
3. harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja kampanjatoimintaa,
4. suorittaa tutkimustoimintaa ja tiedonkeruuta,
5. seurata yhteiskunnallista kehitystä ja keskustelua,
6. kerätä palautetta ja aloitteita ja tietoa kansalaisten elinolosuhteista ja kannoista,
7. toimia asiantuntijatehtävissä ja aineistojen tuottajana,
8. toteuttaa, organisoida ja harjoittaa yleishyödyllistä tarkoitustaan edistävää vaalikampanjatoimintaa tukeakseen ja kannattaakseen ehdokkaan valintaa, kuitenkaan toimimatta poliittisena puolueena,
9. toimia yhteistyössä yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden ja järjestöjen kanssa ja myös näitä avustaen,
10. ylläpitää, organisoida, kouluttaa ja perehdyttää avustajia, tiedottajia, asiantuntijoita, yhteyshenkilöitä sekä avustajatoiminnan tiimejä, johtoryhmiä ja verkostoja,
11. hankkia ja ylläpitää tarpeellisia toimitiloja, tekniikkaa, välineistöjä ja laitteistoja,
12. organisoida ja järjestää yhteiskunnallisia kampanjatoimintaa, ja ottaa vastuulleen niiden strateginen suunnittelu ja koordinointi sekä operatiivinen toteuttaminen varmistaakseen toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi, asiaankuuluvat luvat hankittuaan ja lainmukaiset velvoitteensa suorittaen,
- hankkia oikeuksia, tehdä sitoumuksia ja sopimuksia,
- omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
- harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy
yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti
vähäarvoisena.


3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi olla yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys ja säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on
- rikkonut yhdistyksen tekemää sopimusta tai sitoumuksia,
- jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta,
- on muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä tai yhdistyksen toiminnassa sitoutunut,
- on menettelyllään yhdistyksessä, yhdistyksen toiminnassa tai yhdistyksen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
- ei enää täytä yhdistyksen säännöissä tai laissa mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen tai kannattavan jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden kuukauden ajan laskun erääntymisestä lukien.


5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 1 - 20 muuta jäsentä ja 0 - 20 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan harkintansa mukaan sihteerin, taloudenhoitajan tilinkäyttöoikeuksineen sekä yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen kannalta muut tarpeelliset vastuu- ja toimihenkilöt sekä toiminnallisista tavoitteista vastaavan Operatiivisen johtoryhmän ja mahdolliset muut toimielimet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, kiinnittämisestä ja vaihtamisesta.


7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. Hallitus voi lisäksi erikseen antaa henkilökohtaisen oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen itse päättämälleen 18 vuotta täyttäneelle täysivaltaiselle henkilölle.


8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta yhdistyksen hallitukselle.


9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi - kesäkuussa. Jos vuosikokousta ei tässä ajassa ole kutsuttu koolle, on jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus esittää vaatimus kokouksen pitämisestä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen esityslista,
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto,
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet,
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja varajäsenet,
9. valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö, sekä
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.