Satakunta
Satakunnan kehittäminen
Koulutus ja osaaminen
Liikenne
> Maantieliikenne
> Vesiliikenne
> Rautatieliikenne
Ympäristö
Energia
Kulttuuri
Alueellistaminen
Varuskunnat
Sosialidemokratia
Suomalainen turvallisuus
Maantieliikenne

Maantieliikenteen edellytysten turvaamiseksi pitkällä aikavälillä on Satakunnan keskeiset valtatiet 2 ja 8 saatava tasa-arvoiseen asemaan maan muiden osien keskeisten yhteyksien tapaan. Valtatie 8 Turku – Oulu on sisällytettävä kansainväliseen TEN-verkkoon. Valtatie 2 yhdistää Satakunnan, lounaisen Hämeen ja Uudenmaan ja valtatie 8 kulkee Pohjanlahden satamakaupunkien kautta.

Valtatie 8 Pori – Söörmarkku kapasiteetin lisäys

Satakunnassa tärkein yksittäinen kohde valtatiellä 8 on välityskyvyn lisääminen välillä Pori - Söörmarkku. Tieosa on voimakkaasti kuormittunut, n. 13.300 autoa/vrk. Tieosa välittää myös Järvi-Suomen suunnan valtatieliikenteen (Valtatie 23 Pori – Jyväskylä – Joensuu). Ruuhkien vähentämiseksi rakennetaan nykyisen valtatien länsipuolelle uusi yksiajoratainen valtatieosuus. Hankkeesta on laadittu esisuunnitelma vuonna 1989 sekä useita tiesuunnitelmia, joista viimeisin on valmistunut vuonna 1999. Hankkeen suunnitelmat ovat vanhentuneet ja ne on uusittava. Uusien suunnitelmien tekeminen on aloitettava pikaisesti.

Hankkeen kustannusarvio on noin 25 miljoonaa euroa ja se tulee toteuttaa joko omana kehittämishankkeena tai osana mahdollista suurempaa teemahanketta.

Valtatie 8 Turku – Pori yhteysvälihanke

Valtatie 8 yhdistää tärkeänä tavara- ja henkilöliikenneväylänä Pohjanlahden rannikon kaupungit Turusta Rauman ja Porin kautta Ouluun ja edelleen Tornioon. Tien varrella olevien satamien kautta kulkee noin 40 % Suomen tuonti- ja vientikuljetuksista. Näin ollen tie on tärkeä raskaan liikenteen väylä varsinkin, kun rannikon koko mitalla ei ole rautatieyhteyttä.

Tien heikko kunto suhteessa kokonaisliikenteeseen näkyy erityisesti onnettomuus-tilastoissa. Erityisesti Turku – Rauma – Pori –yhteys on tällä hetkellä Suomen vaarallisimpia tieosuuksia. E8:n merkitys näkyy myös liikennemäärien kehityksessä, kasvu on ollut kaksinkertainen, joissain paikoin jopa kolminkertainen keskimääräiseen kasvuun verrattuna. Liikennettä kasvattavat myös Aker Yards Oy:n Turun ja Rauman telakoiden ja Porin Mäntyluodon telakan vahva tilauskanta ja telakoiden yhteistyö. Telakoiden kokoonpanotelakkatoimintamalli siirtää merkittävän osan työstä alihankkijoille ja samalla toimitukset tieverkolle. Olkiluodon uusi ydinvoimala tuo myös merkittävän pysyvän liikenteen kasvun 8-tielle.

Tieosuutta Turku – Pori parannetaan lähinnä turvallisuuden ja sujuvuuden osalta. Hankkeen kustannusarvio on noin 140 miljoonaa euroa.

Valtatie 8 tulee saada myös koko mitaltaan Turusta Ouluun eurooppalaiseen TEN verkkoon.

Valtatie 12 Eura – Raijala osuus

Valtatie 12 Raumalta Huittisten kautta Tampereelle ja edelleen Keski- ja Itä-Suomeen on mm. Rauman sataman maakuljetusyhteys, metsäteolli¬suuden kuljetusväylä sekä yhteys Pori – Helsinki valtatielle 2. Se on Rau¬man seudun teollisuuden ja sataman kuljetusten pääreitti sisämaahan. Tien merkitystä tärkeänä kuljetusreittinä kuvaa suuri raskaan liikenteen osuus, joka on noin 14 – 20 %. Tiellä on runsaasti (250 - 500 ajoneuvoa/vrk) kustannustehokkuutta vaativia kuljetuksia mm. raakapuuta. Liikennetiheys yhteydellä on 2 600 – 3 500 ajoneuvoa/vrk:ssa.
Tien varrella sijaitsee myös valtakunnallisesti tärkeitä metsä- ja elintarvike-teollisuusyhtiöitä.

Tiestä on osa parantamatta eikä se tiepiirin tarveselvityksen mukaan täytä nykyaikaiselle valtatielle asetettuja teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. Eura – Raijala -yhteys on poikkileikkaukseltaan liikennemääriin nähden aivan liian kapea eli 7,4 m ja siten vaarallinen. Tieosuus on myös onnettomuustiheydeltään tiepiirin valtateiden pahimpia. Myös pohjavesisuojauksessa on puutteita.

Valtatiellä 12 on valmistunut Rauman sisääntulon nelikaistaistaminen ja sataman maayhteyden parantaminen kaupungin läpi valtatielle. Seuraavaksi tulee kunnostaa Eura – Raijala osuus, jonka kustannusarvio on 6 miljoona euroa. Koko tieosuudella Rauma – Tampere – Kouvola tulee rakentaa ohituskaistoja ja eritasoja sekä riista-aitoja.

Kantatie 44 Äetsä – Kankaanpää – Kauhajoki

Kantatie 44 kulkee halki itäisen ja pohjoisen Satakunnan Vammalan seudulta Kankaanpään ja Honkajoen kautta Kauhajoelle. Tie ei täytä koko mitaltaan kantatietasoiselle tielle asetettuja vaatimuksia. Tie on kapea ja sen geometriassa on puutteita lähinnä Kankaanpäästä pohjoiseen. Kankaanpäähän on juuri rakennettu kantatien ja valtatien 23 uusi kiertoliittymä.

Tielle on tehty välille Honkajoki – Vaasan läänin raja toimenpidesuunnitelma, jonka kustannukset ovat arviolta 2 – 3 miljoonaa euroa.