Satakunta
Satakunnan kehittäminen
Koulutus ja osaaminen
> Satakunnan korkeakoululaitos
> Erilliset tutkimusyksiköt
Liikenne
Ympäristö
Energia
Kulttuuri
Alueellistaminen
Varuskunnat
Sosialidemokratia
Suomalainen turvallisuus
Satakunnan korkeakoululaitos

Satakunnan korkeakoululaitoksen muodostavat Porin yliopistokeskus, Rauman opettajankoulutuslaitos, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Porin yliopistokeskus

Porin yliopistokeskus on viiden emoyliopiston muodostama monitieteinen tiede- ja taideyhteisö. Yliopistokoulutuksen laajentamiseen on panostettu paikallisesti sekä Porin kaupungin että Satakuntaliiton toimesta jo pitkään. Pelkästään 2000-luvulla on yliopistokeskukselle kohdennettu EU-ohjelmarahaa noin yksitoista miljoonaa euroa. Perinteiset yliopistomaakunnat ovat voineet suunnata vastaavat ohjelmarahat muuhun alueelliseen kehittämistyöhön. Tavoitteena on, että yliopistokeskukset ovat osa autonomista yliopistoverkkoa.

Seuraavien koulutusohjelmien rahoitus tulee siirtää emoyliopistojen kautta valtion pysyvän talousarviorahoituksen piiriin:

Porin yliopistokeskuksen tutkintoon johtavan koulutuksen ja maisterikoulutusohjelmien siirtäminen emoyliopistojen budjetteihin ja sitä kautta valtion talousarvioihin vuoden 2010 alusta. Siirtäminen aiheuttaa 3.8 milj. euron rahoitustarpeen.

- Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tutkintokoulutus

- Tampereen teknillisen yliopiston tiedeyksikkö.

- Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median

- Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön sekä Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osaston yhteisen Creative Business Management –maisterikoulutusohjelma

- Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisterikoulutusohjelma

Lisäksi yliopistokeskusten yhteinen kehittämisrahoitus tulee nostaa 3,6 miljoonaan euroon.

Rauman opettajankoulutuslaitos

Turun yliopiston Rauman opettajakoulutuslaitoksen aseman selkiyttäminen yhtenäisen perusopetuksen opettajien kouluttajana ja sivuainetarjonnaltaan entistä vahvempana yksikkönä sekä täydennyskoulutuksen antajana aloittamalla Rauman normaalikoulussa yhtenäinen perusopetus asteittain 7. luokalta lähtien viimeistään lukuvuoden 2010-2011 alusta sekä siirtämällä Rauman opettajakoulutuslaitoksen opetuksen ja kasvatuksen kehittämiskeskus Sata(at)opin perustoiminnot emoyksikön rahoituksen piiriin. Rahoitustarve on 150 000 euroa vuodessa.

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kehitetään Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja yrityskiihdyttämötoimintaa sekä varmistetaan valtakunnallisesti kilpailukykyinen ja monipuolinen ylempien AMK –tutkintojen tarjonta. Soveltavan tutkimuksen painopisteitä ovat innovaatiojärjestelmät, osaamisintensiivinen yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen sekä hyvinvointi. Tutkimus- ja kehitystyöhön tarvitaan vuosittain 900 000 euroa.

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksella (MKK) on yksiköt Porissa ja Raumalla. MKK on vakiinnuttanut asemansa maamme merenkulun ja siihen läheisesti liittyvien alojen täydennyskouluttajana sekä tutkimus- ja asiantuntija-palveluiden tarjoajana.

Alueellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen sekä kansainväliset yhteistyöprojektit ovat MKK:n toiminnan vahvuuksia. MKK osallistuu erityisesti Itämeren alueen yhteistyöhön sekä laajapohjaisiin yhteiseurooppalaisiin verkosto- ja kehittämisprojekteihin. Toimintansa kautta MKK edistää Satakunnan alueellista kehitystä sekä lisää alueen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä.

Tavoitteena on vakinaistaa Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen osittain EU-ohjelmilla rahoitettu toiminta sekä saada pysyvä ja riittävä rahoitus. Vuotuinen määrä¬rahatarve on 180 000 euroa.

Suomen ilmailualan koulutus- ja kehittämiskeskus

Poriin on suunnitteilla Suomen ilmailualan koulutus- ja kehittämiskeskus, joka tekee yhteistyötä Porin yliopistokeskuksen yksiköiden kanssa. Tarkoituksena on yhdistää jo olemassa olevaa ilmailualan osaamista ja luoda Poriin kattava ja vahva ilmailualan koulutus- ja kehittämisklusteri. Ilmailualan asiantuntijuutta ja koulutusta alueella edustavat Suomen Ilmailuopisto ja Porin tekniikkaopisto. Porin lentoaseman lentoturvallisuuspalvelut ja vapaa ilmatila takaavat ilmailun fyysisen toimintaympäristön ja sen kehittämisen.

Suomen Ilmailuopisto Oy on Porissa toimiva ammatillinen erikoisoppilaitos, joka kouluttaa ammattilentäjiä Suomen liikenneilmailun tarpeisiin. Helikopterilentäjien ja lennonopettajien koulutus on alkamassa, ja oppilaitos tarjoaa nykyisin myös ilmailualan täydennyskoulutusta. Osakeyhtiömuotoisen oppilaitoksen omistavat Suomen valtio, Finnair Oyj sekä Porin kaupunki. Porin tekniikkaopistossa toimii lentokoneasentajien kolmivuotinen ammatillinen koulutuslinja.

Suunnitteilla olevan Suomen ilmailualan koulutus- ja kehittämiskeskuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat jatko- ja täydennyskoulutuksien tarjoaminen ilmailualan yritysten ja muiden sidosryhmien tarpeisiin yhdessä Suomen Ilmailuopiston ja Porin yliopistokeskuksen yksiköiden kanssa, ilmailualan tutkimustoiminta, sen koordinointi ja kehittäminen sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.