Esittely
Avustajatoiminta
Avustajatuotteet
Datainfo
Avustajatoiminta

(Ohjesääntö on hyväksytty Satakuntalaisseura ry:n hallituksen kokouksessa 25.8.2007 Pomarkussa. Ohjesääntö on hallituksen päätöksellä julkinen.)

SATAKUNTALAISSEURA RY:N OHJESÄÄNTÖ KANSANEDUSTAJAN AVUSTAJATOIMINNASTA

1. Avustajatoiminnassa noudatetaan Suomen lakia, Suomen eduskunnan kansliatoimikunnan päätöksiä, yhdistyksen sääntöjä, tätä ohjesääntöä sekä yhdistyksen tekemää kansanedustajan avustajapalveluiden ostosopimusta.

2. Yhdistyksen avustajatoiminta on välittömästi yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa, ja se toteutetaan yhdistyksen yleishyödyllisen ja aatteellisen tarkoituksen toteuttamiseksi.

3. Toiminnallaan yhdistys edistää Satakunnan ja suomalaisen yhteiskunnan kaikinpuolista kehittymistä, sekä lisää satakuntalaisten keskinäistä yhteistyötä, yhteistoimintaa ja järjestäytymistä maakunnan hyväksi, sekä vahvistaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

4. Yleishyödyllistä tarkoitustaan toteuttaen yhdistys avustajatoimintanaan järjestää yhteydenpitoa eri maakunnallisten tahojen välillä, kokoaa maakunnan kehittämistä koskevia aloitteita, palautteita ja tausta-aineistoja maakunnallisille vaikuttajille sekä ylläpitää toimistopalveluita.

5. Yhdistyksen myymien palveluiden sisältö on sen mukainen, kuin yhdistyksen ja eduskunnan kanslian allekirjoittamassa kansanedustajan avustajapalveluiden ostosopimuksessa on kirjallisesti sovittu.

6. Eduskunnan kanslian yhdistykseltä ostamat palvelut on 9.7.2007 tehdyssä kansanedustajan avustajapalveluiden ostosopimuksessa jaoteltu yksityiskohtaisemmin kahdeksaantoista (18) avustajapalvelutoimintoon, jotka sisältyvät kolmeen tehtäväalueeseen.

7. Avustajapalvelujen ostosopimuksen perusteella yhdistys mm. toteuttaa mediaseurantaa, tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää kansalaistapaamisia sekä ylläpitää palautekanavia, kuten nettilinjaa, yhteystoimistoa ja vastauslähetystoimintaa, tavoitteenaan yhteydenpito kansanedustajan sidosryhmiin tausta-aineiston kokoamiseksi valtiopäivätoimia varten.

8. Kansanedustajan avustajapalveluiden ostosopimuksen suorittamiseksi yhdistyksen avustajatoiminnan piirissä toimii tarpeen mukaan useita ihmisiä käsittävä talkooavustajaverkosto. Talkooavustajille annetaan avustajatehtäviin liittyvää perehdytystä, ohjausta ja koulutusta.

9. Eduskunnan kansliatoimikunnan päätöksen ja avustajapalveluiden ostosopimuksen tehtäväaluejaon mukaisesti yhdistyksen Talkooavustajat toimivat sihteeri- ja toimistopalvelutehtävissä avustavina Toimistoavustajina, tausta-aineistoa kansanedustajalle kokoavina Aineistoavustaja sekä kansanedustajan sidosryhmiin yhteyttä pitävinä Yhteysavustajina.

10. Kaikki yhdistyksen suorittama ja järjestämä avustajatoiminta on talkootyötä. Yhdistyksen talkootyönä suorittamasta avustajatoiminnasta ei aiheudu veronalaisia tuloja yhdistykselle, sen jäsenille eikä muille avustajatoimintaan osallistuville. Mikäli tästä poiketen veronalaisia tuloja muodostuu avustajatehtäviä suorittavalle, tehdään siitä erikseen yksityiskohtainen päätös yhdistyksen hallituksen kokouksessa, ja suoritetaan siitä aiheutuvat lainmukaiset verovelvoitteet.

11. Avustajatoiminnasta aiheutuneet todelliset kustannukset suoritetaan asianomaisille talkootyöhön osallistuneille kirjallista hakemusta vastaan.

12. Kansanedustajan avustajapalveluiden ostosopimuksen mukaisten tehtävien suorittamiseksi ja velvoitteidensa täyttämiseksi yhdistys voi ostaa avustajapalveluita kolmansilta osapuolilta. Tällöin yhdistys suorittaa palveluiden ostamisesta johtuvat lainmukaiset vero- ja muut velvoitteensa.

13. Yhdistyksen avustajatoiminta erotetaan omaksi toiminnakseen yhdistyksen muusta toiminnasta, ja avustajatoiminnalle valmistetaan muusta toiminnasta erillinen budjetointi ja tilinpito.

14. Yhdistys on eduskunnan kanslian kanssa tehdyn kansanedustajan avustajapalveluiden ostosopimuksen mukaan sitoutunut siihen, ettei se käytä hyväkseen eikä ilmaise sivullisille, mitä on saanut tietoonsa työssään. Salassapitovelvollisuus on voimassa sopimuksen päätyttyäkin. Salassapitovelvollisuus koskee kaikkia avustajatoiminnassa ja yhdistyksen toiminnan piirissä mukana olevia.

15. Yhdistys on eduskunnan kanslian kanssa tehdyn kansanedustajan avustajapalveluiden ostosopimuksen mukaan suostunut työn luonteesta johtuviin työmäärän ja työaikojen vaihteluihin, joista yhdistys ostosopimuksen mukaan sopii kansanedustajan kanssa.

16. Yhdistys on eduskunnan kanslian kanssa tehdyn kansanedustajan avustajapalveluiden ostosopimuksen mukaan sitoutunut siihen, että tehty sopimus on julkinen.

17. Yhdistys on eduskunnan kanslian kanssa tehdyn kansanedustajan avustajapalveluiden ostosopimuksen mukaan sitoutunut siihen, että palveluiden ostaja voi tarkistaa muilta viranomaisilta yhdistystä koskevia tietoja.

18. Yhdistys on eduskunnan kansliatoimikunnan tekemän päätöksen mukaisesti sitoutunut siihen, että kansanedustaja johtaa ja ohjaa yhdistyksen avustajatoimintaa, eduskunnan kansliatoimikunnan asettamien ehtojen puitteissa